Мярка 21

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

 

На 21.01.2021 г., ЕЛЕЙА ЕООД получи финансова помощ в размер на 61 189,44 лв. по Мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.